Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pohraniční incidenty v letech 1951 - 1956 na Mariolázeňsku

6. 4. 2008
MariánskolázeňskoMariánskolázeňskoVerze pro PDAMapa okolíVirtualní museumFota z expedic
¨
Menu

Nástin vzniku a vývoje pohraničních útvarů
5. chebské a 12. plánské brigády

Sestava útvarů Pohraniční stráže (PS), jak ji známe z posledních let komunistického režimu, nemá svůj počátek shodný s rokem 1948, tedy s nástupem komunismu. Útvary PS začínaly vznikat až počátkem roku 1951 a toto „zpoždění“ bylo vlastně zaviněno stále nejasným vývojem představ komunistického vedení o volbě prostředků zamezujících ilegální přechod státních hranic, transformací plánů a jejich realizací resortem vnitra, resp. národní bezpečností, jehož součástí Pohraniční stráž byla.

Ministerstvo národní obrany chtělo novou sestavou Pohraniční stráže nahradit dosavadní pochůzkovou činnost příslušníků SNB (Sbor národní bezpečnosti), kteří vykonávali ochranu státní hranice do té doby výlučně sami. Až v roce 1950 byli posíleni vojáky a došlo tedy k větší hustotě strážců na státní hranici s možností využití dalších podpůrných opatření. Od počátku roku 1951 začala působit tzv. nová sestava Pohraniční stráže Ministerstva národní bezpečnosti, tvořená pěti pohraničními brigádami s NSR a čtyřmi pohraničními oddíly na hranici s Rakouskem a NDR. Nová sestava PS nahradila na stejném úseku tzv. starou sestavu PS o šesti praporech (přes 6000 pohraničníků) při takřka trojnásobném nárůstu pohraničníků. Byly vydány i některé normy, jako třeba zákon č.69/1951 Sb. o ochraně státních hranic z 11.7.1951, nařízení ministra národní bezpečnosti č.70/1951 Sb. ze dne 14.7.1951 o právu příslušníků Pohraniční stráže použít zbraně, a nové ustanovení o pohraničním území č.S-2231/40-taj.-51 vydané 28.4.1951 rovněž ministrem národní bezpečnosti.

Vznikaly pohraniční brigády, kdy např. Chebská zaujala se svými čtyřmi pohraničními prapory o 25 pohraničních rotách střežení 124,3 km státní hranice s NSR a NDR. V červenci roku 1952 to byly:
1. prapor Hranice ( 1.rota Trojmezí I, 2. rota Trojmezí II, 3. rota Pastviny, 4. rota Újezd, 5. rota Štítary, 6. rota Krásňany, 7. rota Celnice (Ebmath).
2. prapor Aš ( 8. rota Krásná, 9. rota Selbská, 10. rota Nový Žďár, 11. rota Polná, 13. rota Hazlov, 14. rota Dolní Paseky, 15. rota Doubrava.)
3. prapor Cheb ( 12. rota Libá, 16. rota Dubina, 17. rota Pomezná, 18. rota Pomezí, 19. rota Horní Kunreuth, 20. rota Svatá Anna.)
4. prapor Cheb ( 21.rota Svatý Kříž, 22.rota Slapany, 23.rota Starý Hrozňatov, 24.rota Kozly, 25.rota Mýtina.)

Od 1.1.1966 se přestal používat elektrický proud vysokého napětí v ochraně státní hranice. Od 1.4.1966 oficiálně skončilo vojskové střžení státní hranice s NDR, když 63 km úseku bývalých pohraničních rot Luby, Plesná, Vojtanov, Horní Paseky, Doubrava a Krásňany (Celnice) bylo předáno pohraničním oddělením VB. Také na zbývajícím úseku hranice došlo ke změnám. Střežený úsek hranice s NSR se chebské brigádě zkrátil, navíc v něm ubylo i několik rot. V organizačních změnách jednak v únoru mizí 5.rota Libá, 21.rota Oldřichov, 26.rota Tišina, 29. rota Pavlova Huť a 31.rota Skláře, jednak je celý úsek 21. – 31.roty předán 12. pohraniční brigádě Planá u Mariánských Lázní. Tato brigáda vzniká z dosavadní brigády poddůstojnických škol tak, že školy jsou znovu včleněny do příslušných brigád a od sousedních pohraničních útvarů přebírá 12.brigáda část střežené státní hranice. V případě chebské brigády jde o úsek 44 760 m s pohraničními rotami Dyleň, Mohelno, Slatina, Broumov, Branka, a Pavlův Studenec, Vašíček a s výcvikovým oddílem Halže. Změna k 1.4.1966 znamenala současně vznik dvoustupňového řízení brigáda-rota zrušením praporů jako středního článku velení. Fakticky však ale zaniklo pouze velitelství 1.pohraničního praporu Vojtanov, ostatní se transformovaly i se záložními rotami ve výcvikové oddíly Aš, Dolní Žandov a jak již bylo řečeno, výcvikový oddíl Halže Byl předán 12.brigádě. Dyleň, Mohelno, Slatina, Broumov, Branka, a Pavlův Studenec - tyto roty se staly 15.6.1972 součástí 5.chebské brigády. V této době délka střežených úseků předávaných rot kolísala v rozmezí od 4 100 do 7 270. Počty pohraničníků na prvosledových rotách se chebské brigádě nezvyšují jen tím, že přibírá 6 rot od plánské brigády (která se tím stává opět školní brigádou), ale též tím, že nové tabulky vstupující v této době v platnost, určují místo typů rot s 55 a 66 pohraničníky a zvyšují počet na 68, resp. na 82 pohraničníků.

V polovině roku 1973 si stála 5. pohraniční brigáda takto:
1. prapor Aš ( 1.rota Trojmezí 68 pohraničníků, 2.rota Pastviny 68, 3.rota Újezd 68, 4.rota Krásná 68, 5.rota Selbská 82, 6.rota Nový Žďár 82, 7.rota Polná 68 pohraničníků.
2. prapor Cheb ( 8.rota Dubina 82 pohraničníků, 9.rota Pomezí 82, 10.rota Hraničná 82, 11.rota Svatý Kříž 68, 12.rota Slapany 82, 13.rota Mýtina 68.)
3. prapor Halže ( 14.rota Dyleň 82 pohraničníků, 15.rota Mohelno 68, 16.rota Slatina 82, 17.rota Broumov 68, 18.rota Branka 68, 19.rota Pavlův Studenec 68 pohraničníků.)

K 1.10.1975 se objevuje v sestavě brigády stavební četa a stavební prapor což byl důsledek reorganizace jednotek pro investiční výstavbu ve vlastní režii (IVVR) Hlavní správy PS OHS (Pohraniční stráž a ochrana státních hranic). Stavební prapor je umístěn do Dolního Žandova a početně se neliší od bývalé jednotky IVVR, ale k 1.1.1976 má již 290 osob. V létě roku 1978 došlo v případě 5.chebské brigády ke zrušení 4.roty Krásná a 15.roty Mohelno (obě typ 68 – počet pohraničníků). Úsek dosud střežený těmito rotami měl připadnout rotám sousedním, k nimž byli pohraničníci hlavně přemístěni a které byly početně posíleny z 82 na 91 (rota Dyleň, Slatina a Ašská), a z 68 na 82 (rota Újezd).

Sestava jednotek 5.brigády PS Cheb počátkem roku 1979:
1.prapor Krásná u Aše ( 1.rota Trojmezí 68, 2.rota Pastviny 82, 3.rota Újezd 82, 4.rota Ašská 91, 5.rota Nový Žďár 82, 6.rota Polná 68)
2.prapor Cheb ( 7.rota Dubina 82, 8.rota Pomezí 82, 9.rota Horní Hraničná 82, 10.rota Svatý Kříž 82, 11.rota Slapany 82, 12.rota Mýtina 82)
3.prapor Halže ( 13. rota Dyleň 91, 14. rota Slatina 91, 15.rota Broumov 82, 16.rota Branka 68, 17.rota Pavlův Studenec 82 pohraničníků.)

Oddělení pasové kontroly Pomezí 68. Období let 1979 – 1989 vykazuje velkou stabilitu v ostraze státní hranice, pouze v roce 1984 byly posíleny roty pasové kontroly (z 66 na 91) z důvodu rostoucího provozu na hraničních přechodech. V únoru roku 1990 byl rozkazem ministra vnitra ČSSR č.24 z 12.2.1990 je dnem 14.2.1990 zrušen politický aparát a rozkazem č. 16/1990 dochází k vynětí oddělení pasových kontrol z působnosti Hlavní správy PS OSH dnem 15.2.1990. Vzápětí byly zrušeny jednotky pomocníků Pohraniční stráže a započato s likvidací ženijnětechnických zařízeních v úsecích pohraničních rot. V druhé polovině roku 1990 bylo provedeno zrušení pohraničních rot a dnem 31.12. je zrušena 5. chebská brigáda PS.

(Čerpáno ze Sborníku archivu ministerstva vnitra 3/2005, vydal odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky)

Některé případy narušení státní hranice v úseku 12.plánské pohraniční brigády MV v letech 1954 – 1955 (vybráno z hraničních knih)

Případ ze dne 22.3.1954

Dne 22.3.1954 mezi 15.00 – 17.00 hodin došlo k beztrestnému narušení drátěných zátarasů a státní hranice z ČSR do Bavorska, v úseku 4. roty, severně od kóty 711 a mezi hraničními mezníky 18/4 – 18/5, dvěma narušiteli. Narušitelé překonali drátěné zátarasy tím způsobem, že vnitřní stěnu podlezli, prostřední stěnu prostříhali a vnější stěnu opět podlezli. Překonání drátěných zátarasů jim bylo umožněno tím, že v té době nebyl do nich zapojen elektrický proud v důsledku zkratu způsobeného padlým stromem. Po překonání drátěných zátarasů pokračovali rychlou chůzí směrem ke státní hranici a dále směrem k Mähringu. V tomto případě se jednalo o Pavla M. (1921) a Michala V. (1933), oba slovenské národnosti, kteří v západním Německu vstoupili do služeb CIC a dne 2.7.1954 byli s úkoly vysláni do ČSR. Pavel M. překročil státní hranici z Bavorska do ČSR v úseku 4. roty a drátěné zátarasy překonal 50 m severně od Kajetánského průseku v místech, kde pracovali ženisté a nedostatečně opravili otvor v drátěných zátarasech, který používali. V drátěném zátarasu nebyl v té době proud v důsledku zkratu. Jmenovaný byl zadržen 2.7.1954 v 11.45 hod. při akci na jeho dopadení hlídkou 4. roty svobodníkem Miloslavem Š.... a vojínem Aloisem B.... se služebním psem Dragou, bez použití zbraně, poblíže hájovny Kamenec v okamžiku, kdy byl schován před deštěm pod stříškou krmítka a ležel v truhlíku na seno. Byl vyzbrojen pistolí, kterou při zadržení nepoužil. Pistole byla ráže 7,65 mm s 10 ks náboji, dále měl u sebe kleště na stříhání drátů, gumové rukavice, 25 ks 100 Kčs bankovek, jednooký dalekohled, občanský průkaz, legitimaci závodu Energetiky Přímstav – Ostrava a potvrzení jiného druhu. Veškeré tyto doklady byly vystaveny na falešné jméno Drahoš Milan, ostatní data byla pravá. Zadržený M.... doznal, že úsek 4. roty volil k přechodu proto, že se dozvěděl od 3 osob, které dne 30.6.1954 uprchly z ČSR do Bavorska, že v prostoru kajetánského průseku je nezajištěný podchod pod drátěným zátarasem, kterým oni sami uprchli. Když přišel k drátěnému zátarasu, žádný podchod nenašel a proto se rozhodl drátěný zátaras prolézt, což se mu podařilo. M... dále udal, že současně s ním byl na území ČSR vyslán ještě jeden agent, který má falšovaný osobní průkaz na jméno Baník Josef – což byl ve skutečným jménem Michal V...., který překročil dne 2.7.1954 v 03.00 hodiny státní hranici do ČSR v úseku 3.roty a drátěné zátarasy překonal tím způsobem, že si prostříhal otvor za pomoci izolované šňůry. Po překonání drátěných zátarasů postupoval lesem rychlou chůzí podle azimutu až do Mariánských Lázní, odkud odejel rychlíkem na Slovensko.

Byl zadržen na základě prováděných opatření 25.7.1954 ve 04.30 hod. na nádraží v Mariánských Lázních příslušníky VB, když se vracel po splnění úkolu zpět do Bavorska. Při jízdě zpět do Mariánských Lázní použil rychlíku, kterým jeli z Prahy do Mariánských Lázní rekreanti mezi které se vetřel, aby se tak vyhnul případné kontrole v normálním vlaku. Agent M.... ačkoliv byl vyzbrojen pistolí, tuto proti hlídce PS nepoužil, neboť byl hlídkou překvapen a její rázné vystupování, dále pak přítomnost služebního psa mu použití zbraně znemožnilo. M.... volil k přechodu úsek, který znal a ve které přešel státní hranici do Bavorska. Nepřítel v tomto případě volil tu taktiku, že agenty vysadil současně na dvou místech 3 km od sebe vzdálených a počítal s tím, že po zjištění jednoho narušení drátěného zátarasu budou do tohoto prostoru nasazeny větší síly PS a tak bude odvedena pozornost od úseku, kterým procházel druhý agent.

Případ ze dne 30.6.1954

Dne 30.6.1954 mezi 16.00 – 18.00 hod. došlo k beztrestnému narušení státní hranice z ČSR do Bavorska v úseku 4. pohraniční roty třemi odvozci dřeva a to: 1/ S... z Plané u M.L., 2/ B... z Plané u M.L. a 3/ K... z Týnce. K překonání drátěného zátarasu došlo v prostoru kóty 657,5 m severně od Kajetánského průseku tím způsobem, že narušitelé použili vykopaného a nedohotoveného podchodu pod drátěným zátarasem. Podchod nebyl dosud opatřen poklopy a oba jeho vchody byly zakryty kulatinou, kameny, hlínou a byly zastřeny. Narušitelé k odstranění kulatiny a kamenů kryjících vchody do podchodů použili železného sochoru, který zanechali na vnější straně drátěného zátarasu. Nákladní vozidlo kterým prováděli odvoz dřeva zanechali na průseku, asi 200 metrů od drátěných zátarasů směrem do vnitrozemí. Uvedení narušitelé měli propustky do zakázaného pásma platné do 30.6.1954. Odvoz dřeva prováděli ve dnech 29. a 30.6.1954. Velitel roty neprováděl jejich zajištění a tak se stalo, že si mohli nerušeně prohlédnout prováděné ženijně technické práce a učinit tak plán na překonání drátěného zátarasu nedohotoveným podchodem.

Případ ze dne 13.9.1954

Dne 13.9.1954 v 15.40 hod. došlo k narušení státní hranice bez zadržení, z ČSR do Bavorska, v úseku 9.roty u bývalého celního úřadu Pavlův Studenec, Ing. V.... K narušení státní hranice došlo následovně: Dne 13.9.1954 ve 13,00 hod. byla vyslána dozorčím 9.roty rtn.J... dvoučlenná hlídka ve složení st.v záloze J... Jan a voj. v záloze S... Jan jako doprovod k zajištění a doprovodu Ing.V..., který v úseku roty prováděl zeměměřičské práce a zjišťování bonity půdy pro její obdělání. Uvedené práce měl provádět v prostoru bývalého celního úřadu před drátěným zátarasem. Hlídka prováděla zajištění jmenovaného tak, že postupovala asi 15 m za ním. Když hlídka došla s Ing.V... do blízkosti celního úřadu, zůstala s tímto stát za garáží v bezprostřední blízkosti státní hranice, odkud V... zakresloval do mapy směrem na naše území. Po několika minutách postupoval V... dále ve směru před budovu celního úřadu, kde se zastavil u stromu v těsné blízkosti hraničního mezníku 1 – V. Hlídka, která postupovala za ním v době, kdy opustila místo za garáží a postoupila k CÚ (celní úřad) zjistila, že po silnici směrem od Bärnau přijíždí dva americké jeepy.Velitel hlídky st.J... se zastavil na úrovni Ing.V... ve vzdálenosti 4 m, člen hlídky voj. S... zaujmul stanoviště u zdi budovy CÚ. V tom okamžiku již první jeep s radiostanicí přijel do vzdálenosti asi 10 m od státní hranice a druhý s TK do vzdálenosti asi 20 metrů od státní hranice, kde se také ihned obracel. Tohoto okamžiku využil Ing.V..., který jak stál čelem do vnitrozemí odhodil desky s mapou směrem ke zdi CÚ, otočil se, skočil k hraničnímu mezníku 1 – V a dále směrem k jeepu. V okamžiku, kdy V... skočil směrem k hraničnímu mezníku 1 – V, vyzval tohoto velitel hlídky st.J... k zastavení a po neuposlechnutí vystřelil dávku ze samopalu do vzduchu, směrem na naše území. Po výstřelu, na který V... nereagoval se američané snažili otočit oba vozy, při čemž do sebe vozidla narazila. Příslušníci americké armády u jeepu, který stál blíže ke státní hranici skočili do příkopu, kde zalehli. St.J... vystřelil ještě třikrát ze samopalu, rovněž tak člen hlídky vystřelil jednu dávku a to všechno do vzduchu směrem na naše území. Ing.V... se ani tehdy nezastavil, utíkal dále po silnici, přeběhl jeep, který stál blíže ke státní hranici a utíkal dále za jeepem, který už otočil . Příslušníci americké armády, kteří byli v příkopě, nejprve dali ruce vzhůru, o něco později se plížili příkopem za jeepem, který se již otočil. Ve vzdálenosti asi 70 metrů od státní hranice dohonil Ing.V... jeep, na který za jízdy naskočil a který odjížděl dále po silnici směrem k Bärnau. Krátce nato odjel i druhý jeep, do kterého naskákali ti příslušníci americké armády, kteří se plížili příkopem. Na silnici při tomto spěchu nechali přilbu, pušku a jednu plnou polní výstroj. Taktiku tohoto narušitele možno spatřovat v tom, že již při vyžadování propustek, snažil se, aby dostal propustku do ZP (zakázané pásmo, zakázaný prostor) a potom využil vhodné příležitosti k útěku přes státní hranici. Toto se mu také podařilo, vzhledem k tomu, že ostatní jeho spolupracovníci nechtěli v ZP pracovat a žádali propustky jen do HP (hraniční prostor, hraniční pásmo). Jeho plán a úmysl překročit státní hranici mu byl pak umožněn malou bdělostí a ostražitostí hlídky PS, která jej při práci zajišťovala.

Případ ze dne 10.4.1954

Dne 10.4.1954 ve 14.45 hod. byl zadržen pro pokus ilegálního přechodu státní hranice z ČSR do Bavorska v úseku 5. pohraniční roty na okraji zakázaného pásma, asi 500 metrů jižně silnice Broumov – Mähring, Bohumil S.... , nar.20.4.1920 v obci Danica, okr. Sušice, poslední bydliště Stará Role čp.232, okr.Karlovy Vary, české národnosti, čsl. státní příslušník, dělník, dělnického původu. Jmenovaný postupoval ke státní hranici z Mariánských Lázní, přes osady Trstěnice, Broumov a odtud po silnici vedoucí do Mähringu, až k zakázanému pásmu, kde odbočil ze silnice směrem jižním do lesa. V okamžiku, kdy sestoupil ze silnice do lesa, byl spatřen vojínem Š.... Františkem, který jel jako spojka na koni od 5., roty do Broumova a který začal ihned narušitele pronásledovat. Narušitel skočil do hustého porostu, neuposlechl výzvy k zastavení a opuštění úkrytu a prchal dále hustým porostem. Vojín Š.... nemohl použít zbraně, poněvadž narušitele neviděl a proto rychle odejel na VS roty, kde případ hlásil veliteli roty. Velitel 5. roty okamžitě vyslal do místa hlídku desátníka D.... a desátníka M.... se služebním psem Ajaxem-stopařem a vojína Š.... na koni. Dále provedl zakrytí státní hranice. Po příchodu na místo byl na stopu nasazen služební pes, který správně stopu vypracoval, takže po 200 metrech spatřila hlídka prchajícího narušitele. Hlídka vypustila psa a tento narušitele zadržel. Zadržení bylo provedeno bez použití zbraně, zadržený nebyl ozbrojen a neměl u sebe žádný důležitý materiál. Jako důvod přechodu uvedl, že se chtěl dostat do Ameriky, kde má zámožného strýce. Zadržený Bohumil S.... pokusil se již jednou o přechod státní hranice do Bavorska 27.7.1953 v témže prostoru a byl zadržen hlídkou 5. roty. Tehdy byl ke zdolání drátěného zátarasu vybaven kleštěmi – kombinačkami, kterými hodlal prostřihati otvor v drátěném zátarasu. V druhém případě nebylo u něj žádné vybavení nalezeno. Není vyloučeno, že toto po svém prozrazení uschoval v lese tak, že nebylo hlídkou provádějící propátrání terénu nalezeno. Jmenovaný v obou případech volil stejnou osu postupu ke státní hranici. Je pravděpodobné, že v jiném úseku státních hranic terén neznal a proto i při svém druhém pokusu o překročení státní hranice volil tentýž úsek, přestože se mu v prvém případě přechod nepodařil.

Případ ze dne 1.5.1954

Dne 1.5.1954 ve 22.30 hod. byl zadržen pro pokus ilegálního přechodu státní hranice z ČSR do Bavorska v úseku 6. pohraniční roty na vnitřní straně drátěného zátarasu, asi 50 metrů jižně od cesty vedoucí od VS (velitelského stanoviště) k hraničnímu mezníku 27/1. Dominik D...., nar. 17.1.1935 v Jedlových Kostolanech, okr.Kostolany, poslední bydliště – věznice v Ostravě, slovenské národnosti, čsl.státní příslušník, před trestem dělník – závozník Jáchymovských dolů v Zadním Chodově, malorolnického původu, bez politické příslušnosti. Jmenovaný postupoval během dne přes hraniční a zakázané pásmo, takže k večeru došel až k drátěnému zátarasu, kde se skryl a pozoroval pohyb hlídek u drátěného zátarasu. Když se setmělo ve 21.45 hodin přikročil k prostříhání drátěného zátarasu. Nejprve vytvořil otvor ve vnitřní stěně kterým prolezl, způsobil zkrat na elektrickém vedení tím, že ohnul železný osten s izolátorem, takže se vodič dotkl drátů drátěného zátarasu a jal se prostříhávat prostřední stěnu. Při této práci byl vyrušen hlídkou desátníkem W.... a vojínem K...., která prováděla střežení ve vzdálenosti 150 metrů a která po spatření záblesku způsobeného zkratem, odebrala se na místo k překontrolování drátěného zátarasu. Dominik D....se po vyrušení ukryl na okraji houštiny asi 3 metry od drátěného zátarasu pod pokácené smrčky a pozoroval činnost hlídky, která zjišťovala zkrat v zátarasu a střílela smluvený signál proryv do Bavorska. Hlídka sice zběžně provedla prohlídku okolního terénu, ale ve velké tmě narušitele nenalezla. Na místo se okamžitě dostavil na motocyklu velitel roty a když zjistil, že se nejedná o proryv do Bavorska, neboť vnější stěna byla neporušena a žádné jiné stopy směrem do Bavorska nenalezl, odjel na velitelské stanoviště roty a na místo odeslal desátníka S.... se služebním psem Argo. Pes stopu nevypracoval a proto byl na stopu nasazen pátrací pes Rek, kterého mezitím odeslal velitel 2. praporu s psovodem četařem L.... Tento pes po nasazení na stopu /na místě byl nalezen baret, který narušitel ztratil/ skočil na okraj houštiny a zastavil se. Psovod pobízel psa k dalšímu postupu, ale ten se z místa nehýbal a vrčel. Když si četař L.... posvítil kapesní svítilnou zjistil, že pes stojí předníma nohama narušiteli na prsou. Narušitel se ani nepohnul, obávaje se, že by ho pes kousl a dále pravděpodobně počítal s tím, že ho hlídka nenalezne, neboť byl dobře ukryt pod chvojím. Narušitel po tuto celou dobu od zjištění zkratu až po jeho zadržení, to je 45 minut, ležel ukryt na okraji houští a pozoroval činnost hlídek. Pravděpodobně počítal s tím, že hlídka, která ho v drátěném zátarasu vyrušila odejde a on bude moci přechod dokončit a nebo se vrátit zpátky. Poněvadž však hlídka zůstala na místě, nemohl úkryt opustit, neboť by se pohybem v houštině určitě prozradil. Dominik D.... se již předtím pokusil o přechod státní hranice do Bavorska 21.6.1953 v 10.00 hodin v úseku téže roty, asi 1500 metrů severněji a byl zadržen asi 50 metrů od drátěného zátarasu, ke kterému postupoval. Za tento pokus ilegálního přechodu byl potrestán 10 měsíci vězení a po propuštění svůj pokus o přechod opakoval. K tomuto přechodu volil tentýž úsek, kde již jednou byl zadržen, pravděpodobně proto, že jej nejlépe znal a poněvadž se mu v prvém případě celkem snadno podařilo postoupit až k drátěnému zátarasu v denní době, volil v druhém případě postup rovněž ve dne, avšak přechod drátěného zátarasu uskutečňoval až po setmění, aby tak ušel pozornosti hlídek. V prvém případě byla u narušitele nalezena mapa ČSR, ve druhém případě nebyl u něho nalezen žádný důležitý materiál.

Případ ze dne 24.5.19554

Dne 24.5.1954 v 17.45 hodin byl zadržen v úseku 16. pohraniční roty 1500 metrů západně od osady Rozvadov, okr. Tachov a 400 metrů východně od státní hranice v prostoru hraničního mezníku 30, v zakázaném pásmu, na vnější straně drátěného zátarasu, pro ilegální přechod státní hranice z Bavorska do ČSR – W a l l a c e Walden, příslušník 1. divize americké armády, zařazen v Grafenwöhru v Bavorsku, dříve nasazen 14 měsíců ve válce v Koreji, mluví anglicky a částečně německy. Zadržení jmenovaného bylo provedeno bez použití zbraně hlídkou „D“ vojínem Václavem J.... a vojínem Josefem V.... od 16. roty, která prováděla kontrolu kontrolního pásu před drátěným zátarasem. Hlídka spatřila narušitele na vzdálenost 400 metrů, nepozorovaně se k němu přiblížila a v okamžiku, když byl ke hlídce otočen zády, provedla zadržení. Zadržený byl v podnapilém stavu a uvedl, že nevěděl o překročení státní hranice a ani o tom, že se nachází na území ČSR. Byl eskortován na velitelské stanoviště brigády a odtud ihned na HS – PS. Dne 28.5.1954 ve 20.40 hodin byl Wallace převezen orgánem zastupitelského úřadu USA zpět do Bavorska.

Případ ze dne 1.6.1954

Dne 1.6.1954 ve 14.30 hodin byli zadrženi v prostoru Kyjov, okr. Mariánské Lázně, jihozápadně od kóty 533, v prostoru osady Přední Žďár u kóty 577 pro pokus ilegálního přechodu státní hranice z ČSR do Bavorska, dva zběhové ČSA - Václav M..., nar.17.5.1931 v Tuřicích, okr. Brandýs n.L., ženatý, české národnosti, čsl.státní příslušník, civilním povoláním závozník u n.p. Spolek pro chemickou a hutní výrobu – pobočka Boletice u Děčína, svobodník základní služby u posádkové správy 2 Beroun, bez politické příslušnosti, dělnického původu, poslední civilní bydliště Těchlovice čp.54, okr.Děčín a Antonín S...., nar. 1.8.1931 ve Stavěticích, okr. Kyjov, svobodný, české národnosti, čsl.státní příslušník, civilním povoláním dělník, posledně zaměstnán u n.p.Vitnavské šamotárny, nyní vojín základní služby u posádkové správy Beroun, rolnického původu, bez politické příslušnosti, trestán 6 měsíci pro sabotáž. Jmenovaní zběhli od uvedené posádkové správy před týdnem. V nezjištěné chatě u Berounky, do které se vloupali, odcizili civilní oděv do kterého se převlékli, na místě vloupání zanechali svoje vojenské uniformy a odejeli do pohraničí s úmyslem přejít státní hranici do Bavorska. Pěšky potom postupovali ke státní hranici v prostoru Kyjov, okr. Mariánské Lázně. Na okraji lesa se zastavili. S.... zůstal na místě, zatímco M.... odešel obstarat něco k jídlu. Přitom šel okolo hlásky ČSA – desátník J.... , vojín J.... a svobodník P...., kteří jej zadrželi. M.... jim doznal, že chtěl jíti přes státní hranici a že na něho čeká jeho kamarád S.... v lese. Hláska vyrozuměla velitele 2. praporu, který na místo vyslal orgány oddělení I/2 poručíka V.... a četaře S...., kteří za spolupráce s orgány oddělení I/2 brigády nařídili M.... , aby je odvedl do místa, kde se nacházel S.... a toho též zadrželi. Zadržení neměli u sebe žádných dokladů. U S.... byly nalezeny 2 karty Jocker a školní mapa ČSR.

Případ ze dne 4.7.1954

Dne 4.7.1954 v 19.10 hodin byla zadržena 7 členná skupina příslušníků americké armády pro ilegální přechod státní hranice z Bavorska do ČSR v prostoru 9. pohraniční roty Pavlův Studenec. Skupinu vedl důstojník v hodnosti kapitána. Uvedená skupina přijela nákladním vozem od Bärnau po silnici ke státní hranici k bývalému celnímu úřadu, kde vozidlo zastavilo 3 metry od státní hranice. Všichni příslušníci z vozidla vystoupili, obešli zprava zábranu na státní hranici a postupovali dále po silnici na naše území směrem k drátěnému zátarasu. Když došli asi 50 metrů před drátěný zátaras, otočili se a vraceli se zpět ke státní hranici. V tu dobu velitel 9. roty poručík K...., kterému narušení státní hranice hlásila hlídka mající stanoviště v budově celního úřadu a na pozorovatelně u velitel. stanoviště roty, vyrazil s dalšími pěti příslušníky průchodem v drátěném zátarasu a vyzval skupinu amerických vojáků k zastavení. Při vyzvání byly skupina vzdálena od drátěného zátarasu asi 80 metrů, výzvy neuposlechla a naopak zrychlila krok. Velitel roty proto vystřelil krátkou dávku ze samopalu do vzduchu, po které se američané rozprchli a utíkali směrem ke státní hranici. V tomto okamžiku hlídka četař J...., četař P.... a vojín S...., která se stáhla ze svého stanoviště na celním úřadě a sledovala skupinku američanů od státní hranice k drátěnému zátarasu, vystřelila dávku z lehkého kulometu a odřízla jim takto ústup ke státní hranici. Američané po tomto zásahu vystoupili na silnici zvedli ruce nad hlavu a vzdali se. Po provedené osobní prohlídce, při které bylo zjištěno, že nebyli ozbrojeni, byla celá skupina eskortována na VS brigády.

Případ ze dne 25.8.1954

Dne 25.8.1954 v 04.45 hodin byl nalezen v úseku 1. roty hlídkou vojín Antonín U.... a vojín František S.... mezi vnitřní a střední stěnou drátěného zátarasu asi 250 metrů vlevo od dislokačního styku mezi 5. chebskou a 12. plánskou pohraniční brigádou, elektrickým proudem usmrcený narušitel – Josef V...., narozen 13.6.1929 v Mšenci, okr. Nové Strašecí. U usmrceného byly nalezeny jízdenky na jízdu vlakem z Mostu do Chebu a z Chebu do Slajny s datem 22. a 23.8.1954, jeden výtisk Rudého práva na kterém měl zakreslenou situaci, pravděpodobně postup ke státní hranici, z čehož je patrno, že mu někdo v přípravě přechodu pomáhal. Jmenovaný byl vyzbrojen pistolí ráže 9 mm, dále měl u sebe štípací kleště, 3 kusy holého drátu, v balíku nový modrý oblek, košili, vázanku a jeden pár černých polobotek. U usmrceného nebyly nalezeny žádné osobní doklady a jeho totožnost byl zjištěna je podle starého potvrzení z roku 1947 o národní a státní spolehlivosti. Později bylo zjištěno, že se jedná o vojenského zběha od posádkové správy Sokolov a vzhledem k tomu, že měl u sebe útržek poštovní poukázky na vrácení částky, kterou po jeho zběhnutí posádková správa vracela jeho matce, lze usuzovat, že se jednalo o agenta nepřátelské zpravodajské služby. Byl pohřben 25.8.1945 na hřbitově ve Vysoké, okr. Mariánské Lázně.


Usmrcený Josef V.... v drátěném zátarasu

Případ ze dne 2.9.1954

Dne 2.9.1954 ve 20.40 hodin byl zadržen pro pokus ilegálního přechodu státní hranice z ČSR do Bavorska v úseku 13. pohraniční roty, v zakázaném pásmu na drátěném zátarasu proti hraničnímu mezníku 19/4 – František L.... , nar. 13.2.1903 ve Vídni, trvalé bydliště Lučina, okr. Tachov, české národnosti, čsl. státní příslušník, soukromý zaměstnanec, nyní lesní dělník, bez politické příslušnosti. Jmenovaný při pokusu překonat drátěný zátaras byl zasažen elektrickým proudem a utrpěl těžká zranění na obou rukou. V důsledku zkratu elektrického vedení byla z velitelského stanoviště 13. roty vyslána poplachová hlídka svobodník P.... a vojín K....která zraněného narušitele nalezla nedaleko v drátěném zátarasu. Smluveným signálem žádala přivolání lékařské pomoci. Na místo se dostavil zástupce velitele roty, který nařídil vyproštění narušitele z drátěného zátarasu a poskytnutí první pomoci. Po ošetření byl zraněný přivolaným sanitním autem přepraven do státní (fakultní) nemocnice vězeňské oddělení v Plzni, kde byla provedena operace. Zraněný František L.... nebyl ozbrojen, na přechod byl vybaven pletenými rukavicemi a botami s gumovou podešví. Měl u sebe aktovku s různými fotografiemi, občanský průkaz, náprsní tašku s plánky objektů ČSSS (stáje, kravíny, přípravna krmiv, sýpky apod.). Jako důvod přechodu uvedl, že v ČSR nemohl svobodně pracovat jak by chtěl a proto se rozhodl odejít do Bavorska.

Případ ze dne 13.9.1954

Dne 13.9.1954 v 03.30 hodin byl zadržen pro ilegální přechod státní hranice z Bavorska do ČSR v úseku 10. pohraniční roty v prostoru mezi hraničními mezníky 5/8 – 5/9, na silnici u Spálence, na hranici zakázaného pásma – P a b l o Blanko, narozen 1.9.1929, španělské národnosti. Více nebylo zjištěno, neboť zadržený mluví španělsky a velmi málo německy. Jmenovaný přešel státní hranici z Bavorska do ČSR v prostoru hraničního mezníku 5/8 a drátěný zátaras který byl v tu dobu pod proudem překonal podlezením. Zadržen byl hlídkou svobodník B.... a vojín T.... od 10. roty. Zadržený měl u sebe několik map německého vydání, 5 kusů neznámých bankovek, svitek filmu, 3 negativy a brožuru. Nebyl ozbrojen. Jako důvod svého přechodu uvedl, že je komunista a jde ke kamarádovi do ČSR.

Případ ze dne 14.10.1954

Dne 14.10.1954 v 00.10 hodin došlo v úseku 6. pohraniční roty v prostoru asi 300 metrů od průseku vedoucího od velitelského stanoviště roty ke státní hranici, po jeho pravé straně, k usmrcení jedné osoby elektrickým proudem v drátěném zátarasu, v níž byl zjištěn – Zikmund Š... , nar. 11.12.1928 v Mýtně Ludany, okr. Levice, svobodný, povoláním veřejný zaměstnanec, posledně zaměstnán jako dělník Jáchymovských dolů, posledně bytem Loket, okr. Sokolov, ulice 25.února, čp.41. Usmrcení jmenovaného nastalo v okamžiku, když se pokoušel překonat drátěný zátaras z ČSR do Bavorska. Zkrat na vedení v drátěném zátarasu zjistil DR (dozorčí roty) četař V.... podle kontrolní žárovky. DDR podporučík Ř.... vyslal k zjištění zkratu poplachovou hlídku vojín Š.... a vojín T...., která nalezla usmrceného v uvedeném prostoru ležet na spodním elektrickém vodiči. Po příchodu velitele brigády a náčelníka 1. oddělení štábu brigády byl usmrcený vyproštěn z drátěného zátarasu a ohledán služebním lékařem MUDr rotmistrem G...., který konstatoval okamžitou smrt v době zasažení elektrickým proudem. O případu byl vyrozuměn okresní prokurátor v Mariánských Lázních a po jeho svolení byl usmercený Zikmund Š.... pohřben na hřbitově v Pavlově Studenci, okr.Tachov.

Případ ze dne 21.11.1954

Dne 21.11.1954 ve 21.30 hodin byl usmrcen elektrickým proudem v drátěném zátarasu v úseku 5. pohraniční roty 20 metrů jižně od silnice Broumov Mähring, proti hraničním mezníkům 22 – 23, při pokusu o ilegální přechod státní hranice z ČSR do Bavorska – Jan S...., nar. 29.1.1926 v Zelov, okres Lask, Polsko, české národnosti, svobodný, zemědělský dělník, posledně zaměstnán u n.p. Lužan – závod Teplá, posledně bytem Teplá, Stalinova 276, okr. Toužim. Mrtvolu nalezla hlídka Dozor svobodník Ladislav B.... a vojín Oldřich J.... , která postupovala podél drátěného zátarasu z pravého křídla úseku a byla vzdálena asi 40 metrů od místa nálezu v době, kdy narušitel vstoupil do drátěného zátarasu a dotekem na elektrický vodič došlo k záblesku. Hlídka zrychlila postup a když dorazila na místo záblesku, nalezla usmrceného Jana S.... Hlídka ihned vyrozuměla velitele roty. Na místo se dále dostavil náčelník štábu 2. praporu nadporičík Š...., náčelník 1. oddělení štábu brigády kapitán V.... a starší referent zpravodajského oddělení brigády poručík B.... Za použití služebního psa byl proveden průzkum osy postupu narušitele ke státní hranici. Bylo zjištěno, že narušitel postupoval pravděpodobně od osady Chodovská Huť, směrem západním k Tichovské pile, odtud jižním směrem po cestě na křižovatku cest u kóty 652, dále směrem západním ke kótě 600, kde se stočil po lesním průseku jižním směrem ke křížku poblíže křižovatky silnic Broumov – Mähring – Treppeinstein. Odtud postupoval západním směrem po pravé straně silnice směrem na Mähring až téměř ke kótě 660, kde poblíž drátěného zátarasu přešel na levou stranu silnice a dále k drátěnému zátarasu, kde byl usmrcen. U usmrceného S.... byla nalezena kožená náprsní taška s obnosem 27.72 Kčs, občanský průkaz, 3 kusy fotografií narušitele, několik různých potvrzení a jízdenka ČSD ze stanice Dolní Řasnice do Teplé. Starší lékař 12. brigády Dr.kapitán W.... provedl ohledání mrtvoly a zjistil okamžitou smrt elektrickým proudem vysokého napětí. Narušitel měl na pravé ruce, kterou uchopil elektrický vodič, upálené prsty. Po souhlasu okresního prokurátora byl usmrcený S.... pohřben dne 22.11.1954 na hřbitově v Pavlově Studenci, okr. Tachov. Případ nasvědčuje tomu, že narušitel nebyl seznámen s ženijně technickými opatřeními na státní hranici a proto nebyl ničím vyzbrojen k překonání překážek. Je pravděpodobné, že neznal ani terén v úseku, kterým procházel a osu postupu si určil podle mapy. Ke státní hranici postupoval převážně po komunikacích nebo podél komunikací, které mu byly vodítkem. Zvláštní taktika při postupu narušitele nebyla zjištěna.

Případ ze dne 28.8.1955

Dne 6.2.1955 v 15.00 hodin byl zadržen v prostoru Tachovská Huť u kóty 657 pro pokus ilegálního přechodu státní hranice z ČSR do Bavorska, v hraničním pásmu – Václav K...., nar. 2.5.1915 v Čistá, okr.Plasy, poslední bydliště Městečko čp.124, okr.Rakovník, národnosti české, čsl.státní příslušník, živnostenského původu, zaměstnán jako výpravčí ČSD, starší technik na stanici Městečko. Jmenovaný postupoval z Kynžvartu pěšky po lesních cestách a podél okrajů lesů do obce Tři Sekery, kde se dotazoval místního občana Josefa V.... na hajného Kapouna, Josef V...., který dobře zná místní poměry a obyvatelstvo věděl, že v místě ani okolí žádný hajný Kapou nebydlí, pojal proti neznámému podezření a učinil o případu oznámení okrskovému zmocněnci VB Václavu N..... Okrskář VB si vzal na pomoc pomocníka PS K.... z Plánské Hutě a společně šli zadržet neznámého, který se zatím ukryl v neosídleném domku v Tachovské Huti. Příslušník VB vyzval neznámého muže k opuštění úkrytu a poněvadž tento neuposlechl, vnikl pomocník PS K.... do domku a zadržel ukrývajícího se muže, ve kterém byl zjištěn Václav K.... Jmenovaný udal, že hodlal překročit státní hranici do Bavorska z důvodu zpronevěry 800 Kčs, které vzal z pokladny ČSD. Tento případ dokumentuje dobrou spolupráci civilního obyvatelstva a pomocníků PS s orgány VB a PS.

Případ ze dne 15.3.1955

Dne 15.3.1955 v 08.30 hodin byly v úseku 5. roty v prostoru 1 km východně od samoty Treppenstein, na pravém břehu Hamerského potoka, zadrženy 3 osoby pro pokus ilegálního přechodu státní hranice z ČSR do Bavorska: Julius D...., nar. 16.12.1934 v Košice, původním povoláním automechanik, svobodný, bez politické příslušnosti, Ferdinand B...., nar. 23.7.1936, v Turčanském sv.Martinu, povoláním dělník, svobodný, člen ČSM. Gejza B...., nar. 27.12.1922 v Poprad, původní povolání hudebník, ženatý, bez politické příslušnosti. Všichni slovenské národnosti, čsl. státní příslušníci, dělnického původu, posledně bytem ubytovny Jáchymovských dolů Zadní Chodov. Narušitelé postupovali hraničním pásmem ke státní hranici po lesní cestě asi 400 metrů jižně silnice Broumov – Mähring. Byli spatřeni hlídkou 5. roty desátník P.... a vojín S...., která prováděla kontrolu kontrolního pásu po týlové lyžnici na zakázané pásmo. Narušitelé jakmile spatřili hlídku dali se na útěk směrek ke státní hranici. Hlídka vystřelila smluvený signál, odepjala lyže a pronásledovala narušitele, kteří prchali ke státní hranici. Hlídka během pronásledování vystřelila další signál k určení směru postupu pro poplachovou hlídku a asi po 1 km pronásledování dostihla narušitele a provedla zadržení, bez použití zbraně, narušitelé nekladli odpor. Skupina byla na přechod připravena. Měla sebou dvě železné hole na způsobení zkratu v drátěném zátarasu a izolované štípací kleště. Tyto předměty skupina zahodila po překonání drátěného zátarasu v hraničním pásmu vybudovaném ČSLA, v domnění , že překročila již drátěný zátaras vybudovaný Pohraniční stráží v zakázaném pásmu, o kterém pravděpodobně již něco slyšela. Jako důvod přechodu zadržení uvedli, že je u nás práce nebavila a že chtěli jít do zahraničí za svým kamarádem a tam si nalézt lepší zaměstnání. Podnět k přechodu dal nejstarší člen skupiny Gejza B... Kromě okolností, že byli částečně vybaveni na překonání drátěného zátarasu, nebyla u nich zjištěna žádná zvláštní taktika.

Případ ze dne 18.5.1955

Dne 18.5.1955 ve 13.30 hodin byl v prostoru 4. praporu na okraji zakázaného pásma u hájovny vedle silnice mezi osadou Nové Domky a Hraničky, zadržen pro pokus ilegálního přechodu státní hranice z ČSR do Bavorska: - Ján K...., nar. 13.2.1936 v Lubice, okr. Kežmarok, slovenské národnosti, čsl. státní příslušník, úřednického původu, povoláním vodoinstalatér, posledně zaměstnán jako zemědělský brigádník na ČSSS Třeboň – farma Chlum, svobodný, člen ČSM. Jmenovaný podle jeho výpovědi vystoupil z vlaku na zastávce Lom u Tachova a odtud postupoval pěšky směrem ke státní hranici. Zadržení provedli hajní Josef K.... a Oldřich M.... z Nových Domků. Hajný K...., který viděl přicházet neznámého muže k osamělé hájovně přivolal na pomoc hajného M.... a společně provedli zadržení, bez použití zbraně. Po zadržení vyrozuměli velitelské stanoviště 4. praporu telefonem, odkud byla pro zadrženého vyslána eskorta. Zadržený jako důvod přechodu udal, že byl vyloučen ze zemědělské brigády před několika dny a proto chtěl odejít do Mnichova, kde žije jeho teta. U zadrženého nebyla zjištěna žádná zvláštní taktika, kromě toho, že z vlaku vystoupil na zastávce a ne až v Tachově, kde očekával kontrolu. Případ dokumentuje dobrou spolupráci civilního obyvatelstva s jednotkou Pohraniční stráže.

Případ ze dne 5.6.1955

Dne 5.6.1955 ve 14.35 hodin byl zadržen na pasové kontrole na hraničním přechodu Rozvadov – Waidhaus, 40 metrů od státní hranice, přímo před vchodem do budovy SPK /stará/ pro ilegální přechod státní hranice z Bavorska do ČSR: - Walter WINTERA, nar. 13.9.1928, státní příslušník USA, seržant americké armády – oblečen v civilní oděv. Zadržení provedl příslušník SPK podporučík S...., který jej viděl oknem, když překročil státní hranici a postupoval směrem ke budově SPK. Jmenovaný přijel po 14. hodině autem ke státní hranici spolu s jiným seržantem USA v uniformě a jednou ženou. Potom se od těchto odloučil, přešel státní hranici a po silnici postupoval k budově SPK, přičemž filmovou kamerou prováděl fotografování našeho území, budov celního úřadu a pasové kontroly a též podporučíka S...., který vyšel z budovy provést zadržení. Zadržený popíral, že chtěl přejít státní hranici a uvedl, že předpokládal, že státní hranice je až za závorami, které jsou umístěny na našem území. Zadržený neměl u sebe žádnou zbraň.

Případ ze dne 23.7.1955

Dne 23.7.1955 v 19.30 hodin byl v úseku 1. pohraniční roty v hraničním pásmu v osadě Palič, okr. Cheb, zadržen pro pokus ilegálního přechodu státní hranice z ČSR do Bavorska: - vojín základní služby Pavel Č...., narozen 30.6.1934 v Nižný Medzev, okr. Moldava, slovenské národnosti, čsl. státní příslušník, služebně zařazen u 57. střeleckého pluku Stříbro, od kterého zběhl. Zadržení jmenovaného provedl pomocník PS Miroslav C.... a vedoucí ČSSS v Palič soudruh J...., kterým se vojín Č.... zdál podezřelý. Po zadržení jej odvedli k veliteli 1. pohraniční roty. Jmenovaný popřel, že by se chtěl pokusit o přechod státní hranice. Nejdříve tvrdil, že je v Lažany na zemědělské brigádě a teprve po delším výslechu doznal, že je z posádky Stříbro a zběhl proto, že se obával trestu, neboť překročil propustku a opil se, přičemž mu byla odcizena čepice, blůza a opasek. Zadržený byl předán orgánům VKR. Tento případ je dokladem dobré spolupráce civilního obyvatelstva – pomocníků PS a jednotkou Pohraniční stráže.

Případ ze dne 25.8.1955

Dne 25.8.1955 v 16.30 hodin byl v úseku 4. pohraniční roty 500 metrů západně Skelná Huť, okr. Mariánské Lázně, mimo hraniční pásmo, zadržen pro pokus ilegálního přechodu státní hranice z ČSR do Bavorska: - Josef Č...., nar. 26.6.1932 v Ledce, okr. Plzeň, posledně bytem Záluží, okr. Plzeň, české národnosti, čsl.státní příslušník, dělnického původu, povoláním čalouník, posledně zaměstnán jako dělník v Hornobřízských kaolinových závodech, n.p. Ledce, bez politické příslušnosti. Jmenovaný přijel dne 24.8.1955 od Plzně na nádraží Chodová Planá a odtud postupoval pěšky směrem na Chodovskou Huť, které se vyhnul a lesem postupoval dále až k drátěnému zátarasu. Po příchodu k drátěnému zátarasu a po spatření izolátorů v něm, dostal strach z elektrického proudu a od okamžitého překonání zátarasu upustil. Vrátil se zpět do Chodovské Hutě, kde zalezl do seníku a spal do odpoledních hodin druhého dne. Při svém postupu lesem byl spatřen lesními dělníky, kteří poznatek hlásili hlídce PS. Na základě této zprávy byla učiněna velitelem 1. praporu i 2. praporu potřebná opatření, postavení clon, aktivizování pomocníků PS a informátorské sítě. Služební pes nasazený na stopu tuto nevypracoval a po 500 metrech tuto ztratil.. Prostor, ve kterém byl narušitel spatřen byl propátrán, ale bez výsledku, neboť narušitel v tu dobu nacházel se již v uvedeném seníku v Chodovské Huti. Dne 25.8.1955 v odpoledních hodinách se narušitel odhodlal uskutečnit přechod v jiném úseku a proto postupoval zpět, směrem do vnitrozemí. Při tomto postupu byl spatřen pomocníkem PS hajným K...., který si dobře pamatoval popis osoby z pátrání v minulém dni. Hajný K.... okamžitě odejel do Chodovské Huti, kde uvědomil ještě pomocníky PS S.... a B.... Společně se S.... odjeli pak na motocyklu za spatřenou osobou, kterou zastihli asi 500 metrů západně od Skelných Hutí, kde provedli zadržení. Pomocník PS S...., který je bývalým příslušníkem PS provedl osobní prohlídku a eskortoval zadrženého do Chodovské Hutě, odkud byl telefonem vyrozuměn velitel 5. roty o zadržení. Zadržený Č.... jako důvod k přechodu udal, že byl několikrát trestán, z toho jednou za pokus ilegálního přechodu státní hranice a jednou pro zběhnutí od vojenského útvaru. Proto se mu v ČSR nelíbilo a chtěl odejít za hranice. U zadrženého nebyla zjištěna žádná zvláštní taktika, Tento nebyl na přechod nijak vybaven, nebyl seznámen s terénem, ani se ženijně technickým zařízením na státní hranici. Případ dokazuje dobrou spolupráci mezi obyvatelstvem, pomocníky Pohraniční stráže a jednotkami Pohraniční stráže.

Případ ze dne 28.8.1955

Dne 28.8.1955 v době mezi 06.00 až 13.00 hodinou došlo k narušení státní hranice bez zadržení v úseku 12.roty, 300 m severně od pozorovatelny na styku mezi 12. a 13. rotou, jednou nezjištěnou osobou z ČSR do Bavorska. Narušitel překonal drátěný zátaras tím způsobem, že vnitřní stěnu přelezl, prostřední stěnu rovněž přelezl s použitím přikrývky a vnější stěnu přeskočil. Prostřední stěnu překonával tím způsobem, že vystupoval po izolátorech upevněných na dřevěném kůlu. Když vystoupil na třetí izolátor od země, tento se vylomil, takže spadl dolů. Přitom se narušitel pravděpodobně zachytil za drát upevněný na překladu /T/ a tím tento strhl dolů. Potom pravděpodobně přehodil přes vodiče přikrývku a přelezl prostřední stěnu, načež se postavil na kůl na kterém byla upevněna nástražná mina a z tohoto kolíku přeskočil vnější stěnu. Asi půl metru od kolíku s nástražnou minou byla v zemi nášlapná PP mina. Drátěný zátaras byl v době narušení bez proudu. Kontrolní pás přeběhl třemi skoky a postupoval k hraničnímu mezníku 15/1, kde překročil státní hranici do Bavorska. Narušení bylo zjištěno až ve 13.00 hodin hlídkou 12. roty četařem K... a vojínem Š..., která byla jako hlídka D vyslána ke kontrole kontrolního pásu a drátěného zátarasu. Průzkumem osy postupu narušitele bylo zjištěno, že z vnitrozemí k drátěnému zátarasu postupoval po průseku směrem ke stykové pozorovatelně. Když tuto spatřil, vyhnul se jí doprava a obloukem tuto obešel lesem do úseku 12. roty a vyšel u drátěného zátarasu ve vzdálenosti 300 m od pozorovatelny, kde uskutečnil přechod. Podle toho, s jakou jistotou narušitel vyhledal cestu po které postupoval od drátěného zátarasu ke státní hranici, dá se usuzovat, že znal dobře terén v tomto prostoru a proto si jej vybral k přechodu.

Případ ze dne 5.10.1955

Dne 5.10.1955 v 18.50 hodin byl zadržen pro ilegální přechod státní hranice z Bavorska do ČSR v úseku 8. roty, v zakázaném pásmu, na vnitřní straně drátěného zátarasu, asi 150 metrů severně potoka Mže, proti hraničnímu mezníku 32 v okrese Tachov: - Josef A...., nar. 2.1.1937 v Břežany, okr. Roudnice, posledně bytem Schwabach, NSR, dřívější bydliště před odchodem do ciziny Chomutov, Kamencové lázně č.258, národnosti české, čsl. státní příslušník, dělnického původu, povoláním tesař, před odchodem do ciziny zaměstnán u n.p.Ingstav Chomutov jako tesař, svobodný, bezpartijní. Jmenovaný uprchl 30.7.1955 v prostoru Cinvald do NDR a odtud do západního Berlína, odkud byl dopraven do Schwabach a získán cizí rozvědkou do služeb MIP. Ve Schwabach byl školen orgány MIP pro plnění špionážních úkolů v ČSR. Dne 5.10.1955 v časných ranních hodinách byl dopraven orgánem uvedené rozvědky do prostoru severozápadně hraničního mezníku 32, v protilehlém úseku 8. roty, kde kol. 10.00 hodin prováděl s orgánem MIP průzkum čsl. území. Po instruktáži byl odvezen do Bärnau, kde v nezjištěném hostinci vyčkával s řídícím orgánem do odpoledních hodin. Po 17.00 hod. byl dopraven osobním vozem Volkswagen do prostoru proti hraničnímu mezníku 32, kde byl vysazen a odtud pokračoval sám směrem ke státní hranici. Tu překročil u hraničního mezníku 32 a postupoval dál podél potoka Mže k drátěnému zátarasu. V místě není kontrolní pás. Drátěný zátaras, který nebyl pod proudem, překonal tím způsobem, že prostřihal spodní dráty všech tří stěn. Když překročil drátěný zátaras, postupoval po pěšince podél zátarasu směrem severním, kde byl zadržen hlídkou 8. roty svobodník Josef V.... a vojín Jaroslav K...., která střežila styk a po zjištění podezřelého pohybu v drátěném zátarasu se přesunovala do tohoto prostoru. Zadržení bylo provedeno bez použití zbraně, zadržený nekladl odpor. Zadržený měl u sebe 1 pár gumových rukavic, 1 kleště izolované na 10 000 voltů západoněmecké výroby, 1 dýku se zasouvací čepelí z. Solingen, 1 zkoušečku na elektrický proud, 3 metry izolovaného drátu se svorkami, 2 dřevěné vidličky k nadzvednutí drátu, 7 aršíků hedvábného papíru na psaní zpráv, 1 kompas, 5 ks igelitových sáčků, padělaný občanský průkaz ev.č.7 583 766 na jméno Holub František a částku 2 501.- Kčs. Jmenovaný doznal, že z ČSR do NSR uprchl z dobrodružství, kde se nechal získat jako agent MIP, aby nemusel žít ve špatných poměrech v uprchlickém táboře. Tvrdil, že po překročení státní hranice do ČSR se chtěl přihlásit hlídce PS a proto také postupoval podél drátěného zátarasu, aby na hlídku PS narazil.

Případ ze dne 10.10.1955

Dne 10.10.1955 v době od 11.30 hod. do 14.00 hod. došlo v úseku 4. roty k beztrestnému narušení státní hranice z ČSSR do Bavorska jednou neznámou osobou proti hraničnímu mezníku 17. Narušitel překonal drátěný zátaras v prostoru silnice vedoucí ze Slatiny na Mähring. Vnitřní stěnu přelezl normálně, střední stěnu přelezl po izolátorech, vnější stěnu opět přelezl normálně. V drátěném zátarasu nebyl v tu dobu elektrický proud. V drátěném zátarasu byl nalezen klacek 120 cm dlouhý a kus ostnatého drátu 20 cm dlouhého, kterým pravděpodobně zkoušel, je-li v drátěném zátarasu zapnut elektrický proud. Státní hranici přešel u hraničního mezníku 17, který je vzdálen od místa narušení drátěného zátarasu 300 metrů. Narušení zjistila hlídka TH četaře I... ve 14.00 hodin při postupu na pracoviště, které bylo vzdáleno 400 metrů od místa narušení. Poslední kontrola drátěného zátarasu a kontrolního pásu byla prováděna hlídkou D v 09.30 hodin. Další hlídka TH která pracovala odcházela od místa narušení z pracoviště podél místa narušení v 11.30 hodin. Narušitel si vybral k přechodu denní dobu, která mu usnadnila postup ke státní hranici a dále pravděpodobně proto, že předpokládal slabé obsazení státní hranice hlídkami PS. Je pravděpodobné, že po příchodu k drátěnému zátarasu pozoroval určitou dobu činnost a pohyb hlídek podél drátěného zátarasu.

Případ ze dne 27.10.1955

Dne 27.10.1955 v 18.25 hodin byl v úseku 3. pohraničního praporu poblíž hájovny Randezvous v hraničním pásmu zadržen při pohraniční operaci, pro ilegální přechod státní hranice z Bavorska do ČSR: - Antonín S...., narozen 19.5.1924 ve Vítově, okr. Slaný. Jmenovaný přešel státní hranici u hraničního mezníku 25 v úseku 14. pohraniční roty asi 180 metrů od pozorovatelny na uvedeném styku. Drátěný zátaras překonal tak, že vylezl na kůl prostřední stěny ze které přeskočil přes vnitřní stěnu a lesem prchal do našeho vnitrozemí směrem na Kollerovu Huť. V okamžiku, kdy se odrazil od prostřední stěny a skočil přes vnitřní stěnu, zakymácela se prostřední stěna drátěného zátarasu tak, že byl způsoben zkrat na elektrickém vedení v zátarasu. Jakmile se však stěna vrátila do původní polohy, byl zkrat uvolněn, takže velitel 14. roty, který hned zkoušel zapnutí automatické pojistky, neshledal dalších závad. Na stykové pozorovatelně prováděla střežení hlídka 15. pohraniční roty vojín D.... a vojín K.... Tato hlídka zpozorovala narušitele až když stál na prostřední stěně drátěného zátarasu. Než se rozhodla k zákroku, učinil narušitel skok dolů a zmizel v lese. Poněvadž se již stmívalo, hlídka neprovedla pronásledování a případ hlásila na rotu. Zálohami velitele brigády a velitele 3. a 4. pohraničního praporu byl prostor zarámován clonami. V 18.25 hodin byl narušitel zadržen hlídkou svobodník E.... a vojín H.... z VS 3. praporu, která pracovala na spojení pro clonu. Zadržený se vydával za amnestanta, ačkoli způsob překonání drátěného zátarasu a jeho postup do vnitrozemí vzbuzoval podezření, že šlo o agenta cizí rozvědky. Případ dokumentuje nesprávný výkon služby hlídky PS na pozorovatelně.

Případ ze dne 22.10.1959

Ve čtvrtek 22.10.1959 v 09.00 hodin ráno vzlétly za účelem cvičného letu ze základny v Memmingenu 2 americké letouny F-84F Thunderstreak, které patřily do stavu 1. letky 34. stíhací-bombardovací eskadry německé Luftwafe. Meteorologické podmínky však nebyly příznivé. Mlha, husté mraky a mrholení. Pilotům navíc ve vzduchu zkolabovaly navigační přístroje a ztratili spojení se základnou. Asi za hodinu letouny přeletěly státní hranici a dostaly se nad území Československa. Protiletadlová obrana ČSR byla v pohotovosti. Letouny mezitím zabloudily do míst kóty Dyleň. Vedoucí letoun zachytil v mlze o vrcholky stromů kopce Lžičák a urazil obě přídavné palivové nádrže. Pilot letadla R.G.Hoffmann se okamžitě katapultoval a jeho středoplošník se zřítil v 10.33 hodin do lesa asi 2 km severozápadně od zaniklé vesnice Lohhäuser (Slatina) a explodoval. Jakmile spatřil pilot druhého letounu H.Kraus jasný záblesk v mlze, neunesl tíhu okamžiku a rovněž provedl katapultáž. Krátce poté jeho stroj havaroval. Ani jeden z pilotů nebyl zraněn a bezprostředně po havárii byli oba v bažinatém a hustém lesním terénu zadrženi příslušníky Pohraniční stráže. Průzkumem terénu na směru letu a v prostoru havárie bylo zjištěno: U hraničního mezníku 16 asi 300 metrů od státní hranice byla na našem území nalezena přídavná nádrž na benzín, značně deformovaná. Kromě toho ve stejném místě bylo uraženo několik špiček smrků. Dále, asi 100 metrů na vnitřní straně drátěného zátarasu byla nalezena druhá přídavná nádrž, celkem v dobrém stavu. Z toho lze usuzovat, že vedoucí letadlo pilota Krause zachytilo o vrcholky stromů 1 400 až 1 600 metrů od místa havárie letadel.

Letadla byla nalezena hořící, úplně zničená, trosky byly rozmetány po lese v okruhu asi 100 metrů kolem místa nárazu. Ve vzdálenosti asi 100 až 200 metrů od místa pádu, na ose letu, byla nalezena sedadla pilotů v dobrém stavu. Výslechem zadržených pilotů bylo zjištěno, že startovali v 09.00 hodin z letiště v Memmingenu s úkolem procvičit let za špatného počasí. Pilot Kraus měl kontrolovat let Hoffmanna. Během letu ztratily letouny orientaci a Kraus se snažil navázat spojení s letištěm ve Fürstenfeldbrucku, odkud dostal povel k provedení obrátky a k snížení výšky na 7 000 metrů. Dále měla letadla přistát na letišti v Memmingenu, protože pilot Hoffmann měl údajně nedostatek kyslíku. Po obdržení tohoto rozkazu už dále spojení s nikým nenavázal pro poruchu radiostanice. Před vystřelením hlásil rádiem pilot Hoffman, že provádí katapultáž. Narušením vzdušného prostoru byly ohroženy životy lesních dělníků, kteří se přibližovali do prostoru s nákladním autem společně s vedoucím hajným H.... z Kamence. Kompetentní složky ministerstva vnitra oba zadržené letce vyslechly a na základě provedených šetření dospěly k názoru, že narušení vzdušného prostoru Československa nebylo úmyslné. Po dohodě obou vlád byli piloti nakonec vydáni zpět do NSR. Německá strana musela zaplatit škody a další náhrady.

 

Zdeněk Buchtele 2007
(Jako zdroj posloužily tzv.Hraniční knihy.)

Zdroj: Mariolázeňské museum